x诊所
导演:
主演:
年代:
备注:
更新至20220810期
剧情:

《X诊所》是上海星尚电视于2013年5月12日起每周日21点档推出一档新节目。这档健康益智节目采用全新创意,每期将邀请6位来自各行各业的都市白领比健康、比长寿,最后胜出者将获得价值百万的健康保险基金。[展开全部]

在线观看

倒序
播放节点列表
国内线路①33
国内线路②250
国内线路③139
国内线路④146
海外线路①74
选集排序
第20210615期第20210616期第20210617期第20210621期第20210622期第20210623期第20210624期第20210628期第20210629期第20210705期第20210706期第20210707期第20210708期第20210712期第20210713期第20210714期第20210715期第20210719期第20210720期第20210721期第20210722期第20210726期第20210727期第20210728期第20210729期第20210802期第20210804期第20210805期第29集第20210810期第20210811期第20210812期第20210816期第20210817期第20210818期第20210819期第20210823期第20210824期第20210825期第20210826期第20210830期第20210831期第20210901期第20210902期第20210906期第20210907期第20210908期第20210909期第20210913期第20210914期第20210915期第20210916期第20210920期第20210923期第20210927期第20210928期第20210929期第20210930期第20211005期第20211006期第20211007期第20211011期第20211012期第20211013期第20211018期第20211019期第20211020期第20211021期第20211025期第20211026期第20211027期第20211028期第20211101期第20211102期第20211103期第20211104期第20211108期第20211109期第20211110期第20211111期第20211115期第20211116期第20211117期第20211118期第20211122期第20211123期第20211124期第20211125期第20211129期第20211130期第20211201期第20211202期第20211206期第20211207期第20211209期第20211213期第20211214期第20211215期第20211216期第20211220期第20211221期第20211222期第20211223期第20211227期第20211228期第20211229期第20211230期第20220104期第20220105期第20220106期第20220110期第20220111期第20220112期第20220113期第20220117期第20220118期第20220119期第20220120期第20220124期第20220125期第20220126期第20220207期第20220214期第20220217期第20220221期第20220222期第20220223期第20220224期第20220228期第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220310期第20220314期第20220315期第20220316期第20220317期第20220321期第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20210615期第20210616期第20210617期第20210621期第20210622期第20210623期第20210624期第20210628期第20210629期第20210706期第20210707期第20210708期第20210712期第20210713期第20210728期第20210802期第20210805期第20210929期第20220223期第20220224期第20220310期第20220314期第20220315期第20220317期第20220321期第20220322期第20220323期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220706期第20220707集第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期第20220810期
第20210615期第20210616期第20210617期第20210621期第20210622期第20210623期第20210624期第20210628期第20210629期第20210705期第20210706期第20210707期第20210708期第20210712期第20210713期第20210714期第20210715期第20210719期第20210720期第20210721期第20210722期第20210726期第20210727期第20210728期第20210729期第20210802期第20210804期第20210805期第29集第20210810期第20210811期第20210812期第20210816期第20210817期第20210818期第20210819期第20210823期第20210824期第20210825期第20210826期第20210830期第20210831期第20210901期第20210902期第20210906期第20210907期第20210908期第20210909期第20210913期第20210914期第20210915期第20210916期第20210920期第20210923期第20210927期第20210928期第20210929期第20210930期第20211005期第20211006期第20211007期第20211011期第20211012期第20211013期第20211018期第20211019期第20211020期第20211021期第20211025期第20211026期第20211027期第20211028期第20211101期第20211102期第20211103期第20211104期第20211108期第20211109期第20211110期第20211111期第20211115期第20211116期第20211117期第20211118期第20211122期第20211123期第20211124期第20211125期第20211129期第20211130期第20211201期第20211202期第20211206期第20211207期第20211209期第20211213期第20211214期第20211215期第20211216期第20211220期第20211221期第20211222期第20211223期第20211227期第20211228期第20211229期第20211230期第20220104期第20220105期第20220106期第20220110期第20220111期第20220112期第20220113期第20220117期第20220118期第20220119期第20220120期第20220124期第20220125期第20220126期第20220207期第20220214期第20220217期第20220221期第20220222期第20220223期第20220224期第20220228期第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220310期第20220314期第20220315期第20220316期第20220317期第20220321期第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20210615期第20210616期第20210617期第20210621期第20210622期第20210623期第20210624期第20210628期第20210629期第20210706期第20210707期第20210708期第20210712期第20210713期第20210728期第20210802期第20210805期第20210929期第20220223期第20220224期第20220310期第20220314期第20220315期第20220317期第20220321期第20220322期第20220323期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220706期第20220707集第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期第20220810期
选集排序
第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220706期第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期第20220810期
第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220322期第20220323期第20220324期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220706期第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期第20220810期
选集排序
第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220622期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220511期第20220512期第20220525期第20220621期第20220623期第20220706期第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期
第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220503期第20220504期第20220505期第20220509期第20220510期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220523期第20220524期第20220526期第20220530期第20220531期第20220601期第20220603期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220620期第20220622期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220704期第20220705期第20220301期第20220302期第20220303期第20220307期第20220308期第20220309期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220425期第20220426期第20220427期第20220428期第20220511期第20220512期第20220525期第20220621期第20220623期第20220706期第20220707期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220808期第20220809期

相关影片

闪亮的日子(第二季)
2022内地综艺中国大陆
  寻找城市中独自生活的青年代表(歌手、演员、运动员等等),记录分享新时代年轻人真实、可爱、闪亮的工作生活日常,通过棚内观察和话题讨论,建立他们之间、他们和观众之间的情感链接,相互伴随,共同成长。
更新至20220811期
密室大逃脱(第四季)
2022内地综艺中国大陆
《密室大逃脱》是一档大型益智类实景解密互动真人秀。节目由嘉宾玩家倾力合作,进入不同主题故事置景内的“密室“演播室,全未知、不限时,每一期通过不同的角色扮演,与节目中的素人嘉宾进行益智力、创造力、决策力
第0729期plus版
新老娘舅
2022内地综艺国产
《新老娘舅》栏目是一档全国首创的调解类谈话节目,由新娱乐和上海市司法局联合制作。节目以调解百姓纠纷、营造和谐社会为宗旨,用老百姓喜闻乐见的形式,潜移默化地宣传国家的政策法规,受到了观众的广泛欢迎。
更新至20220810期
笑动剧场
2022内地综艺国产
《笑动剧场》是北京电视台文艺节目中心唯一一档日播的“语言类”栏目。“强力推出”第一时段,独创“幽默评书”打造北京风格,“坚守稳固”第二时段,坚持有“亲和力”的专业化道路,“独具匠心”年轻时段,开辟“推
更新至20220810期
第三调解室
2011内地综艺中国大陆
第三调解室,说法,说理,说亲情。第三调解室是国内第一档具有法律效力的排解矛盾、化解纠纷的电视节目。               &
更新至20220811期
欢乐集结号2022
2022内地综艺内地
《欢乐集结号》是一档集幽默的笑话,天下奇闻于一体的娱乐类节目。
更新至20220810期
养生堂
2022内地综艺国产
《养生堂》,中国电视健康第一品牌,同时也是广电总局健康养生标杆栏目、北京电视台王牌栏目。栏目始终秉承“献给亲人的爱”的宗旨,开播11年以来,以权威性、科学性、服务性和普及性的栏目特点,影响着、引领着亿
更新至20220810期
x诊所
2022内地综艺中国大陆
《X诊所》是上海星尚电视于2013年5月12日起每周日21点档推出一档新节目。这档健康益智节目采用全新创意,每期将邀请6位来自各行各业的都市白领比健康、比长寿,最后胜出者将获得价值百万的健康保险基金。
更新至20220810期
快乐再出发
2022内地综艺中国大陆
《快乐再出发》节目组针对快男们对自己团综的策划,结合实际预算“降级”处理, "凑”出一次圆梦之旅。边走边唱成固定项目,快男们将自主设计这迟到的15年的团综,在高度自由向度下,将如何把自己安排
第220810期加更
花儿与少年(第四季)
2022内地综艺中国大陆
久未出发的花少家族,以时下备受大众喜爱的露营形式,去开启两个省份为期约15天的全新之旅,共计去到5个露营点,开启每个地方为期3天2夜的露营生活。花少家族在有限的生活物资、有限的户外经验的迹情况下,每个
更新至20220811期
闪亮的日子(第二季)
2022内地综艺中国大陆
寻找城市中独自生活的青年代表(歌手、演员、运动员等等),记录分享新时代年轻人真实、可爱、闪亮的工作生活日常,通过棚内观察和话题讨论,建立他们之间、他们和观众之间的情感链接,相互伴随,共同成长。
更新至20220811期
第三调解室
2011内地综艺中国大陆
第三调解室,说法,说理,说亲情。第三调解室是国内第一档具有法律效力的排解矛盾、化解纠纷的电视节目。               &
更新至第20220811期
男生女生向前冲(第十四季)
2022内地综艺国产
《男生女生向前冲》是安徽卫视一档大型户外竞技类真人秀节目,区别于所有同类的节目,特别设置男女双赛道,目的是为保证男女选手都能呈现不同的看点和亮点赛道将专门针对男女不同的运动特点,进行不同的关卡设计。男
第20220811期
天天七点综
2022内地综艺国产
天天七点综,搞点综艺七七扒
第20220809期
密室大逃脱(第四季)大神版
2022内地综艺中国大陆
《密室大逃脱》是一档大型益智类实景解密互动真人秀。节目由嘉宾玩家倾力合作,进入不同主题故事置景内的“密室“演播室,全未知、不限时,每一期通过不同的角色扮演,与节目中的素人嘉宾进行益智力、创造力、决策力
更新至20220811期
金牌调解
2022内地综艺内地
邀请一对(或多个)有矛盾的当事人进入演播室,主持人和人民调解员现场为当事人排忧解难,通过节目告诉观众面对纠纷的智慧和解决矛盾的艺术,将真实事件和综艺手段完美交融,塑造全新节目模式。节目中将大力体现人文
第20220810期

正在热播

更多